Gavnø Fonden

Fonden blev oprettet i 1961.

Fondes formål er i første række at eje og bevare Gavnø Slot og Gavnø Slotspark samt de samlinger og indbo og malerier, som er skænket fonden eller som fonden senere måtte erhverve, således at Gavnø Slot og samlinger længst muligt bevares som et kulturhistorisk vidnesbyrd om perioden fra klostertiden til lensafløsningen, hvor Gavnøs besiddere – slægterne Lindenov, Trolle, Thott og Reedtz-Thott – spillede en betydelig rolle som samlere og bevarer af kulturhistoriske og nationale værdier. Af fondens indtægter skal derfor forlods anvendes de fornødne midler til vedligeholdelse af slottet, parken og samlingerne.

Det vil dernæst være fondens formål at søge samlingerne udvidet ved indkøb af malerier og indbogenstande med tilknytning til Gavnø eller Gavnøs besiddere eller ved indkøb af sådanne malerier og indbogenstande, som naturligt supplerer samlingerne.

Fonden formål er endelig, i det omfang fondsbestyrelsen skønner det økonomisk forsvarligt under hensyntagen til de ovennævnte formål, at yde støtte til fremme af samfundsmæssige, kulturelle og nationale, videnskabelige, sociale eller kunstneriske formål, herunder særlig sådanne, som kan bidrage til ungdommens uddannelse og dygtiggørelse. Mindst halvdelen af de midler, der således kommer til uddeling skal dog gives til Herlufsholm skole som frie midler til anvendelse efter stiftelsens forstanders skøn.

Gavnø Fonden

Fondsbestyrelsen

Advokat, Michael Rasmussen, bestyrelsesmedlem (m)
Advokat, Baronesse Helle Reedtz-Thott (Direktør), bestyrelsesmedlem (k)
Godsejer, Baron Otto Reedtz-Thott, formand (m)

KONTAKT

Gavnø Fondens sekretariat

T: 55 700 200