Gavnø Gods

Gavnø Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på Sydsjælland ved Næstved.

De tilhørende arealer er på 2.800 hektar, heraf udgør landbrugsjord 1.600 hektar og skov 1.000 hektar. Til godset hører 130 huse, herunder bolig- og erhvervslejemål. Godset har 40 medarbejdere. Omsætningen kommer fra agerbrug (med dyrehold af køer), skovbrug, frugtplantage, udlejning af huse, udlejning af jagt samt udlejning af grusgravningsrettigheder.

Gavnø Fonden

Hovedbygningen og park

Hovedbygningen, Gavnø Slot, bebos af familien Reedtz-Thott; Hofjægermester, Godsejer, Otto baron Reedtz-Thott, Hofjægermesterinde, Advokat, Helle baronesse Reedtz-Thott samt parrets børn, og består af 3 fløje.

Slottet opførelse påbegyndtes i 1402, hvor Dronning Margrethe I opførte det ene af de 2 eneste dominikaner nonneklostre i Danmark. Klosterkirken i Gavnøs sydfløj er identisk med nonneklostrets bygning opført år 1402. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og er fredet. Opførelsen af øst- og sydfløjen, som det fremstår i dag er færdiggjort i ca. 1750 og fredet. Der er offentlig adgang mod entré til dele af slottet og slotskapellet i perioden april til september.

Slotsparken er anlagt i 1750’erne. Oprindelig var det en franskpræget barokhave med alléer og parterreanlæg. Parken er åben for offentligheden mod entré. Omkring 1850 blev haven omlagt i engelsk landskabelig stil, således at græsfladerne blev mere sammenhængende og udsynet over slotsparken er mere åbent og frit. Netop denne form med enkeltstående fornemme træer og store græsflader viste sig 100 år senere at være ideel til anlæg af en blomsterløgspark.

KONTAKT

Gavnø Fondens sekretariat

T: 55 700 200